Voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Bazuin Zonwering (voortaan kortweg Bazuin)

Artikel 1: Algemeen                                                          

1:1 Deze  algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen Bazuin en zijn opdrachtgever en/of koper. Onder opdrachtgever dient in deze voorwaarden tevens koper te worden verstaan.

1.2 Eventueel door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden worden hierdoor uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 De door Bazuin in zijn offertes, opdrachtbevestigingen, overeenkomsten of anderszins genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting. .     

Artikel 2: Levertijd                                                                                                                   `

2.1 Door Bazuin genoemde levertijden worden geacht slechts bij benadering te zijn overeengekomen. Verzuim kan alleen intreden wanneer Bazuin door de opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld, waarbij hem een redelijke termijn voor nakoming is gegund, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.

Artikel 3: Eigendomsvoorbehoud

 

3.1 Bazuin behoudt zich hier jegens de opdrachtgever overeenkomstig artikel 3:92 BW de eigendom voor van de door hem krachtens de overeenkomst bij de opdrachtgever geleverde en/of gemonteerde dan wel te leveren of te monteren zaken, totdat de overeengekomen prijs met betrekking tot deze zaken en de daarbij ten behoeve van de opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden geheel zijn voldaan.

3.2 De door Bazuin aan of in een gebouw aangebrachte of gemonteerde zaken, worden geacht hun zelfstandigheid te behouden. Zij worden niet geacht door natrekking hun zelfstandigheid te hebben verloren.

 

Artikel 4: Betaling

4.1 Door de opdrachtgever dient contant bij levering en/of montage het op de desbetreffende faktuur of bon aangegeven bedrag aan Bazuin te worden betaald.                                               C.

4.2 in geval na levering en/of montage door Bazuin een faktuur aan de opdrachtgever verzonden is, dient betaling binnen 15 dagen na faktuurdatum te geschieden.

4.3 Bij niet tijdige betaling is Bazuin gerechtigd de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling een vertragingsrente van 1% per maand in rekening te brengen, een gedeelte van een maand daaronder begrepen, zulks vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele voldoening.

4.4 De buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. De kosten worden gesteld op 15% van het in te vorderen bedrag.

4.5 Terzake betaling door de opdrachtgever aan Bazuin geldt de imputatieregeling (verrekening van wederzijdse vorderingen) ex artikel 6:44 BW.

4.6 Bazuin is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst en ook voor of tijdens de uitvoering ervan van de opdrachtgever een aanbetaling dan wel betaling vooraf te verlangen.

 

Artikel 5: Annulering

5.1 Wijziging of annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever behoeft de uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van Bazuin. Indien wijziging of annulering is toegestaan, is de opdrachtgever gehouden alle vermogensschade waaronder de reeds gemaakte kosten en gederfde winst aan Bazuin te voldoen, met een minimum van  € 250.00.

 Artikel 6: Maten en afmetingen

 

6.1 De in de offerte of overeenkomst genoemde maten en afmetingen zijn bindend. Wanneer de maten of afmetingen nadien nipt juist blijken te zijn, komt zulks voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 

Artikel 7: Montage

7.1 De opdrachtgever staat er jegens Bazuin voor in dat de ondergrond (muren, plafonds, balkons etc.), geschikt is om daarop rolluiken, zonneschermen, markiezen, screens, rolgordijnen, lamellen, plissés, jaloezieën of horren aan te brengen. Bazuin wordt geacht niet op de hoogte te zijn van de bouwkundige staat of geschiktheid van deze ondergrond.

Artikel 8: Klachtplicht

 

8.1 De opdrachtgever is verplicht de door Bazuin geleverde en/of gemonteerde zaken onmiddellijk na levering op zichtbare gebreken te controleren. Bij zichtbare gebreken dient de opdrachtgever daarvan terstond althans in ieder geval binnen drie dagen schriftelijk en gemotiveerd bij Bazuin opgave te doen. Bij gebreke van een dergelijke opgave worden de zaken geacht als deugdelijk te zijn aanvaard.

8.2 Andere gebreken moeten door de opdrachtgever onmiddellijk na ontdekking dan wel onmiddellijk nadat zij redelijkerwijs te ontdekken waren, maar in ieder geval binnen een maand na levering en/of montage der zaken, schriftelijk en gemotiveerd aan Bazuin worden gemeld, bij gebreke waarvan deze zaken geacht worden te zijn aanvaard.

8.3 Indien de opdrachtgever niet aan bovenbedoelde klachtplichten voldoet, vervalt elk beroep op het feit dat de geleverde en/of gemonteerde zaak en/of de montage niet aan de overeenkomst beantwoordt.

 

Artikel 9: Overmacht

9.1 Onder overmacht in de zin van artikel 6:75 BW wordt door partijen verstaan: alle van de wil van partijen onafhankelijke omstandigheden welke redelijkerwijs de nakoming van de overeenkomst zeer moeilijk dan wel onmogelijk maken. Hieronder te verstaan onder andere: vertraagde levering van tijdig bestelde materialen, transportmoeilijkheden, mechanische of andere storingen die Bazuin in zijn bedrijf treffen, overheidsmaatregelen, bijzondere weersomstandigheden, deconfitures van toeleveranciers van Bazuin, ziekte van Bazuin, zijn personeel of personen van wie hij zich voor de uitvoering van zijn overeenkomsten bedient.

 

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen

 

10.1 Op overeenkomsten tussen Bazuin en de opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen welke tussen Bazuin en de opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard of van de overeenkomsten welke daaruit het uitvloeisel mochten zijn, worden bij uitsluiting beslecht door de bevoegde rechter in de arrondissementsrechtbank Arnhem.

 

Homepage

Kantoor

Nijmeegsebaan 88/B

6564 CH Heilig Land-Stichting (Nijmegen)

Tel:  024 3541413

Fax: 024 3540454

E-mail: info@bazuinzonwering.nl

Website: www.bazuinzonwering.nl